NOVINKY/CO BYLO

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek

16. 03. 2018

V březnu 2018 bylo ve spolupráci s organizací SOS Šumavsko, z.ú. Malenice zahájeno komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na Písecku. Všeobecným cílem projektu je podpora poskytování sociálních služeb pro seniory, řešení kapacity pobytových služeb a špatná dostupnost terénních služeb pro rodiny s dětmi, dále také začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou kvalitních sociálních služeb. Cílem je zapojit do procesu plánování všechny cílové skupiny, kterými jsou zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a v neposlední řadě i aktivní veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá. Důležité je taktéž zaměřit pozornost na samosprávu – zajistit její informovanost o problematice sociální oblasti.

NÁZEV PROJEKTU: Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

TERMÍN REALIZACE: 1.3.2018 - 29.02.2020

ROZPOČET PROJEKTU: 1 793 475 Kč

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

REALIZÁTOR: SOS Šumavsko, z.s.
PARTNER: Město Písek


POPIS PROJEKTU:

Specifickým cílem projektu je udržení a rozvoj místního partnerství na území správního obvodu ORP Písek, který je tvořen 49 obcemi, zintenzivnění spolupráce místních aktérů, zvětšení zájmu obecních samospráv o dostupnosti sociálních službách a vypracování aktuálního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Partnerství se realizuje mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Do procesu je zapojena i široká veřejnost. Hlavním výstupem z plánování je aktuální střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který pomáhá vytvořit podmínky pro udržení a rozvoj takových služeb, které reagují na skutečné potřeby občanů ze správního území ORP Písek.
Na začátku realizace projektu budou vypracovány konkrétní metodické a pracovní postupy pro plánování sociálních služeb na území ORP Písek, vč. - zpracování metodických postupů pro sestavení plánu rozvoje sociálních služeb dle oficiálních metodik v této problematice, podrobných plánů činností řídícího týmu (ŘT), pracovních skupin (PrSk), plán informační kampaně pro informování a zapojení veřejnosti, tvorby strategie zpracování podkladů pro vytvoření KPSS, sestavení postupů pro interní monitoring realizace projektu a další. Pro vypracování těchto postupů a dokumentů budou využity osvědčené způsoby a zkušenosti z předchozího projektu, resp. budou doplněny dle potřeb a specifik území (rozsah a struktura cílové skupiny, počet pracovních skupin atd.). Hlavním výstupem analytické části projektu bude socio-demografická analýza území, data budou zpracována do přehledných výstupů (tabulky, grafy, komentáře), finální výstup bude přílohou výsledného plánu sociálních služeb. Stěžejní fází realizace projektu je zpracování strategické části plánu - sestavení SWOT analýzy území se zaměřením na oblast sociálních služeb; formulace vize, cílů, prioritních oblastí, opatření a aktivit pro naplnění cílů; zpracování implementační části plánu - sestavení akčního plánu, tj. plánu implementace pro další roky; sestavení zásobníku projektů, navržení způsobu monitorování a vyhodnocování. Pro zpracování komunitního plánu budou vytvořeny pracovní skupiny, které se budou přímo podílet na zpracování vlastního obsahu plánu sociálních služeb.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:
KA1 - Zajištění a koordinace procesu plánování
KA2 - Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS)/akčních plánů (AP)
KA3 - Vytvoření SPRSS/AP
KA4 - Informování a zapojování účastníků procesu plánování
KA5 - Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a krajem

REALIZAČNÍ TÝM:
Manažer výstupů klíčových aktivit: Bc. Markéta Kovářová, tel.: 727 895 208, e-mail. – kovarova@massumavsko.cz
Koordinátor projektu: Jana Dolanská, tel. 725 317 357, e-mail. – dolanska@massumavsko.cz

07. 12. 2018

„Potěšili jsme babičky a dědečky“

V pondělí 3.12. jsme se opět setkali v Diakonii Blanka se seniory. Předškoláci z pobočky NADĚJE v Písku přišli na návštěvu před Vánoci a potěšit se svým pásmem z podzimních, mikulášských a vánočních básniček.

07. 12. 2018

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA PÍSECKU

Pojďte s námi zažít křesťanskou tradici a zúčastněte se s námi Tříkrálové sbírky, která na Písecku probíhá ve dnech 2. 1. – 13. 1. 2019.

15. 11. 2018

NADĚJE PÍSEK - POTRAVINOVÁ POMOC

Písecká pobočka NADĚJE se ve spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje zapojila do celorepublikové potravinové sbírky, která proběhla v sobotu 10.11.2018 od 8 do 18 hodin v obchodním řetězci Albert v Písku. Do sbírky se zapojilo celkem 8 dobrovolníků z řad zaměstnanců Naděje, kteří oslovovali a informovali veřejnost o průběhu sbírky a o možnosti podpořit nákupem trvanlivých potravin a drogerie rodiny s dětmi či seniory z Písecka, kteří se potýkají s nepříznivou životní situací. Celkem se povedlo vybrat 255 kg potravin a 40,5 kg drogerie. Všem dárcům děkujeme za ochotu pomoci potřebným.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Nemám co jíst

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na Oblastní ch...

Více
Více dotazů