NOVINKY/CO BYLO

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek

16. 03. 2018

V březnu 2018 bylo ve spolupráci s organizací SOS Šumavsko, z.ú. Malenice zahájeno komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na Písecku. Všeobecným cílem projektu je podpora poskytování sociálních služeb pro seniory, řešení kapacity pobytových služeb a špatná dostupnost terénních služeb pro rodiny s dětmi, dále také začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou kvalitních sociálních služeb. Cílem je zapojit do procesu plánování všechny cílové skupiny, kterými jsou zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a v neposlední řadě i aktivní veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá. Důležité je taktéž zaměřit pozornost na samosprávu – zajistit její informovanost o problematice sociální oblasti.

NÁZEV PROJEKTU: Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

TERMÍN REALIZACE: 1.3.2018 - 29.02.2020

ROZPOČET PROJEKTU: 1 793 475 Kč

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

REALIZÁTOR: SOS Šumavsko, z.s.
PARTNER: Město Písek


POPIS PROJEKTU:

Specifickým cílem projektu je udržení a rozvoj místního partnerství na území správního obvodu ORP Písek, který je tvořen 49 obcemi, zintenzivnění spolupráce místních aktérů, zvětšení zájmu obecních samospráv o dostupnosti sociálních službách a vypracování aktuálního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Partnerství se realizuje mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Do procesu je zapojena i široká veřejnost. Hlavním výstupem z plánování je aktuální střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který pomáhá vytvořit podmínky pro udržení a rozvoj takových služeb, které reagují na skutečné potřeby občanů ze správního území ORP Písek.
Na začátku realizace projektu budou vypracovány konkrétní metodické a pracovní postupy pro plánování sociálních služeb na území ORP Písek, vč. - zpracování metodických postupů pro sestavení plánu rozvoje sociálních služeb dle oficiálních metodik v této problematice, podrobných plánů činností řídícího týmu (ŘT), pracovních skupin (PrSk), plán informační kampaně pro informování a zapojení veřejnosti, tvorby strategie zpracování podkladů pro vytvoření KPSS, sestavení postupů pro interní monitoring realizace projektu a další. Pro vypracování těchto postupů a dokumentů budou využity osvědčené způsoby a zkušenosti z předchozího projektu, resp. budou doplněny dle potřeb a specifik území (rozsah a struktura cílové skupiny, počet pracovních skupin atd.). Hlavním výstupem analytické části projektu bude socio-demografická analýza území, data budou zpracována do přehledných výstupů (tabulky, grafy, komentáře), finální výstup bude přílohou výsledného plánu sociálních služeb. Stěžejní fází realizace projektu je zpracování strategické části plánu - sestavení SWOT analýzy území se zaměřením na oblast sociálních služeb; formulace vize, cílů, prioritních oblastí, opatření a aktivit pro naplnění cílů; zpracování implementační části plánu - sestavení akčního plánu, tj. plánu implementace pro další roky; sestavení zásobníku projektů, navržení způsobu monitorování a vyhodnocování. Pro zpracování komunitního plánu budou vytvořeny pracovní skupiny, které se budou přímo podílet na zpracování vlastního obsahu plánu sociálních služeb.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:
KA1 - Zajištění a koordinace procesu plánování
KA2 - Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS)/akčních plánů (AP)
KA3 - Vytvoření SPRSS/AP
KA4 - Informování a zapojování účastníků procesu plánování
KA5 - Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a krajem

REALIZAČNÍ TÝM:
Manažer výstupů klíčových aktivit: Bc. Markéta Kovářová, tel.: 727 895 208, e-mail. – kovarova@massumavsko.cz
Koordinátor projektu: Jana Dolanská, tel. 725 317 357, e-mail. – dolanska@massumavsko.cz

06. 03. 2019

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ dne 20. března 2019 od 9.30 hodin v Komunitním centru – v prostorách Denního centra a noclehárny (Sedláčkova 540, Písek)

06. 03. 2019

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ dne 20. března 2019 od 13.00 hodin na Úřadě práce Písek(nábřeží 1. máje 2259, zasedací místnost ve 3. patře)

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Nemám co jíst

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na Oblastní ch...

Více
Více dotazů