O nás

O webu SOciální POmoci Písecka

V rámci Komunitního plánu sociálních služeb ORP Písek spravuje Městská knihovna Písek tento internetový portál zaměřený na informace o poskytování sociálních služeb strukturovaných dle hlavních cílových skupin (senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi a osoby s postižením).

Portál slouží zejména k usnadnění orientace a zlepšení přístupu veřejnosti k sociálním službám. Součástí portálu jsou kontakty na poskytovatele sociálních služeb, informace z oblasti legislativy a také další informace týkající se doprovodných akcí.

Cíl projektu: Zajistit trvalou informovanost v oblasti sociálních služeb s cílem vytvořit jasně identifikovatelný informační uzel, jenž uživatelům usnadní orientaci v oblasti sociálních služeb a jejich dostupnost.

Městská knihovna Písek

Písecká městská knihovna, která byla založena roku 1841, patří k nejstarším veřejným městským knihovnám v České republice.

Městská knihovna Písek je základní knihovnou s univerzálním fondem, která poskytuje všem občanům bez rozdílu knihovnické a informační služby podle zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon)

Vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnost. Získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Útvar regionálních služeb poskytuje výměnné soubory i poradenské a konzultační služby více než 60 veřejným knihovnám píseckého regionu.

V současné době obsahuje její fond více než 135 000 knihovních jednotek (knihy, časopisy, mapy, audiovizuální média aj.). Poskytuje také přístup k internetu a meziknihovní výpůjční službu.

Městská knihovna je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je město Písek.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více
Více dotazů